Deklaracja dostępności - wersja pdf

 

Deklaracja dostępności

WSTĘP

Szkoła Podstawowa im. Józefa Marka w Tymbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 .r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.sptymbark.pl

Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo

WYŁĄCZENIA:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne , dokumenty utworzone w programach do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • pliki przekazane SP Tymbark przez inne podmioty w formie papierowej lub skanów nie są dostępne ze względu na brak dostępu do danych źródłowych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • treści archiwalne, niewykorzystane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku  zapewnienia dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby ze sobą nadmierne obciążenie podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.10.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej w SP Tymbark.

Na stronie internetowej można korzystać ze standartowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością do szkolnej strony internetowej www.sp.tymbark.pl,  prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr telefonu + 48 18 33 25 280, lub wysłać zgłoszenie problemu na adres: sptymbark@poczta.onet.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub żądanie zapewnienia.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. dostępności.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Trzy budynki Szkoły Podstawowej im. Józefa Marka w Tymbarku, w których prowadzona jest podstawowa działalność podmiotu, są usytuowane w kilku lokalizacjach na terenie wsi Tymbark: Tymbark 354 (siedziba główna szkoły, sekretariat, dyrekcja, klasy I-V, kuchnia szkolna), Rynek 29 (klasy VI-VIII), Tymbark 692 (hala sportowa). Lokalizacje Tymbark 354 i 692 posiadają po jednym miejscu parkingowym dla niepełnosprawnych, brak parkingu w lokalizacji Tymbark 29 uniemożliwia stworzenie takiego miejsca.

Budynek 354 posiada możliwość dostępu do poziomu I piętra dla osób o specjalnych potrzebach od strony boiska szkolnego, gdzie zamontowane są podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz system poręczy. Dostęp do pomieszczeń parteru jest utrudniony ze względu na schody wejściowe o wysokości 1,5 m. W celu umożliwienia uzyskania pomocy przy wejściu na ten poziom lub obsługi przy wejściu przez pracownika administracji, zamontowany jest dzwonek do wzywania pracownika obsługi. W sytuacjach koniecznej osobistej obecności petenta, organizowane jest wniesienie wózka lub wprowadzenie osoby przez pracowników obsługi.

Obiekt  Rynek 29 posiada podjazd umożliwiający dostęp do poziomu parteru. W obu budynkach brak jest toalet dla osób o specjalnych potrzebach.

Obiekt hali sportowej Tymbark 692 posiada dostęp do większości pomieszczeń parteru, nie posiada barier architektonicznych przy wejściu, w szatniach, powierzchni rozgrywkowej. Brak możliwości dostępu na poziom I piętra (trybuny).W budynku jest toaleta oraz natrysk dla osób o specjalnych potrzebach.

Do wszystkich pomieszczeń budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynki nie posiadają pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidzących i niedowidzących, Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego . Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły.