Regulamin Konkursu Plastycznego
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
realizowanego w ramach mikroprojektu 
„LITERATURA BEZ GRANIC – TRANSGRANICZNE ZWIĄZKI LITERACKIE”
 
    I. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej;
Partner: Oravskáknižnica Antona Habovštiaka
 
    II. Cele konkursu:
        a. Poznanie i popularyzacja legend regionu pogranicza,
        b. rozwijanie i promowanie uzdolnień plastycznych uczniów,
        c. kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki,
        d. integracja dzieci polskich i słowackich,
        e. poszerzanie wiedzy o kulturze polskiej i słowackiej.
 
    III. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. I – V ze szkół podstawowych z powiatu limanowskiego i Dolnego Kubina. 
2. Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną nawiązując do legendy partnerskiego kraju.
3. Format i technika pracy dowolna. 
4. Każda praca musi zawierać na odwrocie podstawowe dane: imię i nazwisko oraz nazwę szkoły, tytuł pracy. 
5. Prace na Konkurs przyjmowane są do dnia 31 maja razem z kartą zgłoszenia.  Prace muszą  być dostarczone do Szkoły Podstawowej w Tymbarku. 
6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły po podsumowaniu konkursu ( po 30 czerwca).
7. Prace uczestników będzie oceniać powołana komisja konkursowa. 
8. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac na konkurs.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmian w regulaminie konkursu.
10. Po ogłoszeniu wyników konkursu odbędzie się uroczysta gala, z której będą udostępniane materiały zdjęciowe na stronach i fanpage’ach i lokalnych bibliotek partnerskich.
11. Prace konkursowe będą wykorzystywane w celach promocyjnych mikroprojektu.
12. Osoby odpowiedzialne za etap szkolny: Agata Czaja, Irena Zwierczyk.
 13. Wymagane legendy i Karta zgłoszenia w załącznikach. 
 
 Serdecznie zapraszamy  do udziału w Konkursie
A.Czaja, I.Zwierczyk
 
 
 
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej (zwany dalej MBP) z siedzibą przy ulicy Bronisława Czecha 4 w Limanowej.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@miasto.limanowa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu na podstawie  art. 6 ust 1 lit. a)RODO oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U.2018 poz. 1191.)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy nadzorcze MBP oraz partner konkursu.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udziału w Konkursie. Niepodanie danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie.
9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.