Z kart  historii Biblioteki  Szkoły Podstawowej w Tymbarku

                                                                               Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

                                                                                   jaką sobie ludzkość wymyśliła.

                                                                                                          Wiesława Szymborska

   Pierwszą biblioteką w Tymbarku była biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej. W bibliotece tej znajdowały się podręczniki, które wypożyczano dzieciom ubogim. Biblioteka ta była też wyposażona w 37 pozycji, dotyczących metodyki nauczania różnych przedmiotów oraz poradnictwa, np. hodowli bydła, prowadzenia gospodarstwa itp. z przeznaczeniem dla nauczycieli. W bibliotece brakowało książek uzupełniających wiedzę i rozwijających zainteresowania młodzieży; nie była to więc biblioteka szkolna w dzisiejszym znaczeniu tego słowa.Książki pochodziły przede wszystkim z darów. Kazimierz Kieroński – kierownik szkoły, czynił wiele starań w celu zdobycia środków finansowych na zakup książek. Uczniowie i nauczyciele tworzyli biblioteczki klasowe, które mieściły się w szafie w każdej klasie.Następca Kazimierza Kierońskiego – Leon Andrasz doprowadził do tego, że zbiory biblioteczek klasowych stały się własnością szkoły, zgromadził je w osobnej sali lekcyjnej. Księgozbiorem opiekowali się nauczyciele - przede wszystkim uczący języka polskiego.Dokumentacja biblioteki ograniczała się do spisu pozycji w zeszycie i ewidencjonowania wypożyczeń.Do 1939 roku księgozbiór biblioteki liczył 1235 woluminów. W czasie II wojny światowej książki z tejże biblioteki ukryto po różnych domach. Niestety, nie wszystkie przetrwały okres wojennej zawieruchy. Wiele woluminów zaginęło i spłonęło. Ocalało jedynie około 200 egzemplarzy.Po II wojnie światowej wraz rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej w Tymbarku, to jest od 10 lutego 1945 roku zaczęto organizować bibliotekę szkolną. Opiekę nad biblioteką powierzono nauczycielce Marii Filipiak. Ówczesny kierownik szkoły Leon Andrasz ogłosił akcję zbierania książek i w ten sposób biblioteka powiększyła swój stan ilościowy.Duże znaczenie dla rozwoju wszystkich bibliotek miało wydanie 17 kwietnia 1946 roku pierwszego aktu prawnego – dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi.W 1948 roku Maria Filipiak zakłada w bibliotece szkolnej książkę inwentarzową. Pierwsze tytuły wpisane do niej to: „Opowiadania o Gajdarze”, „Myszki w królewskim żołądku”, „Na falach Atlantyku”.

Z protokołu zdawczo - odbiorczego dowiadujemy się, że Maria Filipiak przekazuje bibliotekę Annie Skawińskiej w 1953 roku. Księgozbiór liczył wtedy 750 woluminów, lecz nadal był przechowywany w szafie. Książki wypożyczano na przerwach i po lekcjach.Warunki lokalowe zupełnie zmieniły się, gdy w 1966 r. oddano do użytku nowy budynek szkoły podstawowej. Wtedy biblioteka otrzymała osobne pomieszczenie. Nie było ono duże, powierzchnia wynosiła 16 m2. Mieściło się w nim dziesięć regałów dwustronnych. Aby wypożyczyć książki, uczniowie wchodzili do biblioteki pojedynczo.W dniu „1 października 1966 roku kol. Anna Skawińska przekazuje agendy biblioteki szkolnej, a kol. Helena Malarz przejmuje je osobiście w obecności kierownika szkoły kol. Kazimierza Abramowskiego”. Księgozbiór liczy już 4198 woluminów.Następnie po roku pracy w bibliotece „Helena Malarz 10 października 1967 roku przekazuje księgozbiór Zofii Reciak, w ilości 5399 tomów”.W 1968 roku utworzono etat biblioteczny.Po trzech latach pracy Zofii Reciak bibliotekę obejmuje Lidia Leśniak. Stan księgozbioru wynosi 6173 egzemplarzy.W następnych latach nastąpiło przeniesienie biblioteki do większego lokalu, co pozwoliło na zorganizowanie kącika czytelniczego i prowadzenie pracy pedagogicznej z uczniami. Po trzydziestu latach pracy w bibliotece Lidia Leśniak przeszła na zasłużoną emeryturę, etat bibliotekarza objęła Maria Kawula, a potem Anna Kawula.Po dwóch latach bibliotekę objęła Irena Zwierczyk.  W 2006 roku nastąpił gruntowny remont biblioteki,  pomieszczenie zupełnie zmieniło swój wizerunek.We wrześniu 2006 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzone zostało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.Od września 2011 roku książki są wypożyczane za pomocą programu MOL PTIVUM. Komputeryzacja zbiorów trwała kilka lat, ale efekty tej żmudnej pracy są widoczne.

1 września 2017 r. w wyniku reformy systemu oświaty do biblioteki szkoły podstawowej włączono biliotekę dotychczasowego gimnazjum. Obecnie biblioteka mieści się w dwóch budynkach, jest obsługiwana za pomocą programu MOL NET PLUS przez Irenę Zwierczyk i Annę Sadkiewicz.

   Praca pedagogiczna biblioteki szkolnej polega na udostępnianiu zbiorów,działaności informacyjnej, udziału w edukacji czytelniczej i medialnej oraz na organizowaniu różnych form pracy indywidualnej i zbiorowej, w ramach których proponowane są różnorakie imprezy czytelnicze.Corocznie dla klas pierwszych organizowana jest uroczystość pasowania na czytelnika, która stała się już tradycją szkoły i została wpisana w kalendarz imprez na stałe. Ma ona na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych i zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki. Przy bibliotece działał Klub Moli Książkowych w ramach tego klubu uczniowie przygotowywali występy i prezentowali swoje umiejętności szerszej publiczności. Wystawiono przedstawienia : „Królewna się nudzi”,”Kraina Lodu” , w Przedszkolach: „U Cioci Agatki”, Samorządowym i Integracyjnym. W Bibliotece Publicznej Moliki wystąpiły z przedstawieniem "Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków" .Biblioteka Szkoły Podstawowej w Tymbarku podejmuje różne działania z myślą o swoich czytelnikach. Jedną z takich form zachęcających dzieci do czytania i stałego kontaktu z książką jest teatr Kamishibaj -tradycyjna sztuka opowiadania historii za pomocą kartonowych obrazków.Inna formą były spotkania autorskie. Zorganizowano spotkania autorskie z pisarzem Marcinem Koziołem ,Waldemarem Cichoniem, Ewą Stadtmuller, Wiesławem Drabikiem.Innym ciekawym pomysłem pracy z czytelnikiem są konkursy czytelnicze. Przez 5 edycji przeprowadzona była Wielka Liga Czytelników, który swym zasięgiem obejmowała całą Polskę. Jego głównym celem było tworzenie mody na czytanie wśród rodzin, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego promotorem kultury. Na podsumowanie akcji odbywały się uroczyste apele z udziałem wójta gminy, dyrektora, nauczycieli i rodziców z dziećmi biorącymi udział w konkursie. Prowadzona była akcja „ Cała Polska Czyta dzieciom”, a w ramach tej inicjatywy Dzień Głośnego Czytania, na który zapraszani byli goście. Ideą tegp pmysłu  było: promowanie głośnego czytania, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, pobudzanie wyobraźni dziecka, kształtowanie nawyku czytania. Oprócz konkursów czytelniczych przeprowadzone są też konkursy plastyczne o różnej tematyce. Przez jakis czas w bibliotece odbywały się też szkolne rozgrywki gier planszowych. W pracy nauczycieli bibliotekarzy proponowana jest także biblioterapia, która opiera się głównie na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury.

Wszystkie formy pracy z czytelnikiem mają wpływ na aktywizowanie czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów w szkole, włączają się do realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego.

 

Irena Zwierczyk  

 

Pięknie napisał prof. Dr Robert C. Miller ( University of Notce Dame – Indiana, USA ) w przedmowie do książki prof. Marcina Drzewieckiego:

„Przez cały czas trwania mojej kariery zawodowej uważałem biblioteki za fascynujące miejsca. Fascynacja biblioteką jest szczególnie ważna w przypadku bibliotek szkolnych i młodych ludzi, dla których naturalną koleją rzeczy uczenie się powinno być takim oczarowaniem  czy fascynacją (…). Możliwość uczenia się i zabawy musi być w jakiś sposób zakomunikowana wszystkim użytkownikom, a szczególnie młodym ludziom, którzy dopiero kształtują swoje postawy i przyzwyczajenia na resztę życia”.

 

Bibliografia: 

  1. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Ludowej, 1946, nr 26, poz.163.
  2. Podgórski W., Co zadecyduje o obliczu szkoły? – Biblioteka, [w:] „Poradnik Bibliotekarza”, 2002, nr 5, s. 20
  3. Protokół zdawczo- odbiorczy biblioteki szkolnej, 1 październik 1966, przechowywany w bibliotece.
  4. Protokół zdawczo- odbiorczy księgozbioru biblioteki szkolnej wg stanu z dnia 10 października 1967 roku.
  5. Steczowicz J., Szkolnictwo i czynniki kulturotwórcze w Tymbarku w latach 1918 – 1978[w:] Tymbark szkice z dziejów miejscowości i okolic 1353 – 1978.  Kraków, KAW 1978.
  6.  Tymczasowy protokół przekazania i odbioru biblioteki szkolnej Szkoły 1000-lecia w Tymbarku, przechowywany w bibliotece.
  7. Wywiad z Lidią Leśniak przeprowadzony 18 czerwca 2005 roku.