REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYMBARKU

Postanowienia ogólne

1. Szkoła podstawowa jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają dłużej w szkole ze względu na:
a) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
b) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły.
3. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy.

Cele i zadania świetlicy

I. Do zadań świetlicy należy:
1. Organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy.
2. Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych.
3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
4. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań.
5. Organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego.
6. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia.
7. Rozwijanie samodzielności.
8. Współpraca z nauczycielami, rodzicami.
9. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań. 

II. Wychowawcy w świetlicy szkolnej:
1. Zapewniają uczniom dojeżdżającym opiekę wychowawczą w godzinach przed lub po zajęciach, stwarzają odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem.

III. Wychowankowie świetlicy
1. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • zgłaszania wniosków do pracy świetlicy;
 • korzystania z organizowanych form pracy, wypoczynku i zabaw.

2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udziału w zajęciach,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
 • Pochwała przekazana rodzicom / opiekunom.
 • Przekazanie pochwały wychowawcy klasy.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (o kontakcie bezpośrednim lub telefonicznie).
 • Uwaga pisemna odnotowana w zeszycie klasowym.


Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. od 7.00-16.00.
2. Świetlica obejmuje opieką wyłącznie dzieci, których rodzice pracują oraz uczniów dojeżdżających. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I-III, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości, pozostali uczniowie klas 4-6.
3. Opieką wychowawczą objęci zostają również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, nieuczęszczający na lekcje religii, zajęcia j. niemieckiego, zwolnieni z zajęć wf oraz oczekujący na zajęcia pozalekcyjne.
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące dziecka:
- imiona i nazwiska dziecka,
- klasę,
- adres zamieszkania,
- czas przebywania ucznia w świetlicy szkolnej w ciągu tygodnia,
- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy ( imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko),
- kontaktu z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów)
- uzasadnienie konieczności pobytu dziecka w  świetlicy.
5.W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosowanego oświadczenia.
6. Decyzje o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły po analizie informacji zawartych w karcie zgłoszeniowej  oraz po konsultacjach z pedagogiem, wychowawcą klasy .
7. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać wyłącznie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszeniowej. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inna osobę, jeżeli ma ona pisemne upoważnienie rodziców lub rodzice poinformowali wychowawcę świetlicy telefonicznie o tym fakcie.)
8.  Dzieci nie mogą wcześniej bądź samodzielnie opuszczać świetlicy bez zwolnienia przez wychowawcę lub bez pisemnego zezwolenia rodziców-informacja musi zawierać datę i godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy.
Doraźna zgoda na wyjście dziecka ze świetlicy-inne niż podano w karcie-powinna być zgłoszona na piśmie.
9. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za dziecko od momentu przyjścia dziecka do świetlicy do czasu odebrania go przez upoważnioną osobę lub do czasu pracy świetliocy.
10. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej.
11. Za zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy materialnie odpowiadają rodzice.
Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe przedmioty osobiste uczniów(zabawki, telefony komórkowe, tablety, itp.)
12. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty przez dyrektora szkoły z listy uczniów przyjętych na świetlicę.
13. Dzieci przebywające w świetlicy mogą spożywać obiad pod opieką nauczyciela.

Współpraca z rodzicami

Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy - odbierają dzieci ze świetlicy osobiście)
Rozmowy telefoniczne

Dokumentacja świetlicy
1. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
2. Tygodniowy rozkład zajęć-tematyczny.
3. Dziennik zajęć.
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
5. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
6. Regulamin świetlicy.