Na czas trwającej pandemii COVID-19

wprowadzone zostają

nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej.

 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie wolno tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

1. W bibliotece szkolnej może przebywać jednocześnie 10 czytelników . Pozostali uczniowie czekają na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej dwumetrowej odległości. Do środka można wejść dopiero po opuszczeniu biblioteki przez kolejnego czytelnika (na zmianę).

2. Czytelnicy zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic i dezynfekowania dłoni przy wejściu.

3.Zwroty będą odbywać się poprzez umieszczenie książek w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na stoliku przy wejściu do biblioteki.

4. Zwrócone książki będą poddawane dwudniowej kwarantannie. Po tym okresie włączone zostają do użytkowania.

 Zapytania, rezerwacja książki lub wyjaśnienie spraw kierowane są do nauczyciela bibliotekarza przez portal Librus, Messenger.

 

                   Harmonogram  wizyt w bibliotece szkolnej

      Dni tygodnia

 

      Przerwy

Klasa

      Poniedziałek

 

7-730,      815-825

 

910 – 920, 1005-1015

 

11-1115

1a

 

1b

 

2a

         Wtorek

815-825

 

910 – 920, 1005-1015

 

11-1115, 12-1215

 

2a

 

2b

 

3a

        Środa

11-1115 ,12-1215

3b

      Czwartek

7-730,      815-825

 

910 – 920, 11-1115,

 

12-1215, 13-1315

 

 

4a

 

4b

 

4c

        Piątek

7-730,      815-825

910 – 920, 1005-1015

 

5a

5b

 

             

Procedury bezpieczeństwa

podczas stanu epidemii COVID-19

dotyczące funkcjonowania biblioteki szkolnej

w Szkole Podstawowej

w Tymbarku

I.Organizacja pracy biblioteki szkolnej:
1.Biblioteka szkolna  będzie udostępniona uczniom w dniach i godzinach ustalonych zgodnie z przepisami i wytycznymi odpowiednich instytucji.
2.Nauczyciel przed rozpoczęciem pracy w bibliotece zachowuje odpowiednie zasady dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni wg stosownych instrukcji.
3.Nauczyciel bibliotekarz  nosi osłonę nosa i ust, oraz rękawice ochronne podczas wykonywania swoich obowiązków.
4.Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy  (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
5. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali stoją na zewnątrz  przynajmniej 2 m od siebie.
6.Nauczyciel bibliotekarz ustala z wychowawcami zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej (w celu uniknięcia grupowania się osób).
7.Nauczyciel bibliotekarz  powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
8.Nauczyciel bibliotekarz  kontaktuje się rodzicami i uczniami przez e- dziennik w celu :
- kierowania zapytań o książki,
- składania zamówień na książki ,
-wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

II . Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki
1.Czytelnik zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany do noszenia maski ochronnej lub innego sposobu zasłaniania nosa i ust oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami biblioteki.
2.Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
3. Okres kwarantanny  przyniesionej książki wynosi 3 dni.
4. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
5. Zwrócone książki i podręczniki  są złożone w wyznaczonym w bibliotece miejscu, w pudłach lub siatkach. Odizolowane egzemplarze  oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są  do użytkowania.
6.Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek odbywać się będą zgodnie z zapisami w  odpowiednich regulaminach.
7.Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.
8.Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonania  wpłaty na podane konto
 

 

   Regulamin korzystania z biblioteki


    1. Biblioteka Szkoły Podstawowej w Tymbarku funkcjonuje w dwóch budynkach : budynek główny- Tymbark 354 oraz budynek- Rynek  29.
    2. Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru w obydwóch budynkach. Udostępnianie zbiorów odbywa się przy pomocy programu MOL NET +.
    3.  Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
    4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
- wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu.
    5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub więcej za zgodą bibliotekarza .
    6. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
    7. Czytelnik przed wypożyczeniem książek lub innych materiałów powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
    8. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne materiały ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej  cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.
    9. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
    10. Na okres wakacji mogą być wypożyczane książki pod warunkiem,że uczeń nie ma zaległości.
    11. Uczniowie przebywający w bibliotece powinni zachować ciszę i spokój.
Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji  Multimedialnej.
    1. Czytelnik ma prawo korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez 1 godzinę. W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać kolejną godzinę.
    2. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych.
    3. Nie wolno składować własnych i usuwać istniejących plików na dyskach twardych; można je zapisywać tylko w moich dokumentach.
    4. Wprowadzenie wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci komputerowej powodować będzie odpowiedzialność karną czytelnika.
    5. Zabrania się przeglądania, przetwarzania, nagrywania i wysyłania treści zawierających informacje o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rażącym uczucia lub dobre obyczaje.
    6. Zabrania się korzystania z  komunikatorów. Gry komputerowe za zgodą bibliotekarza. 
    7. Nie wolno dokonywać zakupów na aukcjach oraz w sklepach internetowych i wykorzystywać sprzętu w celach zarobkowych,
    8. Na przerwie korzystanie ze stanowisk komputerowych zabronione.
 

 

Regulamin wypożyczania podręczników w Szkole Podstawowej im. J. Marka w Tymbarku


I.Zasady ogólne.
1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN oraz podręczniki rządowe(elementarz) są własnością organu prowadzącego szkołę.
2. Podręczniki(rządowe oraz „dotacyjne”), materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są gromadzone w bibliotece szkolnej.
3. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane uczniom nieodpłatnie na 1 rok szkolny.
4. Materiały ćwiczeniowe nie są ewidencjonowane. Uczniowie otrzymują je nieodpłatnie .
5. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe wypożyczane są w pierwszym tygodniu września.
6. Termin zwrotu podręczników określa bibliotekarz.
7. Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z regulaminem wypożyczania książek obowiązującym w szkole.
II. Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów ćwiczeniowych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.
1.Biblioteka:
– wypożycza uczniom podręczniki  lub materiały edukacyjne mające postać papierową,
- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną,
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
2. Uczniowie klas 4-8 potwierdzają podpisem otrzymanie materiałów ćwiczeniowych.
3. W klasach 1-3 odbiór materiałów ćwiczeniowych potwierdzają podpisem rodzice(na pierwszym spotkaniu).
4. Jeżeli podręcznik składa się z kilku części, uczniowie powinni zwrócić wykorzystaną część przed wypożyczeniem kolejnej.
III. Obowiązki uczniów związane z wypożyczaniem i zwrotem podręczników.
1.Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie 
książki.
2.Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
3.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4.Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
5. Uczeń ma obowiązek zwrócić wypożyczone podręczniki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza.
6. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powymazywać wszystkie wpisy ołówka, podkleić,  a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
7. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączona była płyta CD/DVD, mapy, plansze itp., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zgubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
8. Uczeń(rodzic,/prawny opiekun) ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

IV. Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego.

1.Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2.Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.
3.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie. 
4.W przypadku zniszczenia,  uszkodzenia (z winy ucznia) lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie,do którego uczeń został zobligowany do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu. Szkoła nie może zażądać zwrotu kosztów za zniszczony podręcznik po trzech latach użytkowania.
5 .Po okresie użytkowania wskazanym w Ustawie (3 latach) zniszczone i nieaktualne podręczniki podlegają zubytkowaniu ze stanu biblioteki zgodnie z procedurą ewidencji zbiorów obowiązującą w placówce.
V. Postepowanie w przypadku zmiany szkoły.
1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne.
2. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.